Zvukový editor Audacity

Inštalácia

Je štandardná ako pri iných programoch. Program (je voľne šíriteľný) sa dá stiahnuť na stránke http://audacity.sf.net

V tomto texte je opísaná práca s verziou 2.0. Táto verzia obsahuje množstvo vylepšení, ktoré program umožňujú používať s čítačmi obrazovky, preto odporúčame všetkým čo používajú staršiu verziu, aby aktualizovali.

Portable (prenosná) verzia

Program možno používať aj ako "portable" aplikáciu. Teda mať ho nakopírovaný na USB kľúči a používať ho bez nutnosti inštalovať na ktoromkoľvek počítači. Z nainštalovanej verzie si vyrobíme portable takto:

Základné funkcie programu

Program pracuje so súbormi, ktoré autori nazývajú projekty. Majú príponu aup (audacity project). Okrem samotného Aup súboru je súčasťou projektu aj jeden priečinok s názvom x_files, kde x je rovnaké ako názov projektu. Program po spustení automaticky vytvára prázdny projekt.

Kľúčovým prvkom v projekte je stopa (track). Tá môže obsahovať nejaké audio, ale existujú aj špeciálne stopy (viac ďalej). So stopami pracujeme pomocou tabuľky stôp (track view table), ktorá má fokus po spustení programu. V prázdnom (novovytvorenom) projekte však neobsahuje žiadnu stopu. Stopa môže obsahovať viacero klipov. My však budeme predpokladať iba jeden, pretože v súčasnosti nie je možné s klipmi efektívne pracovať z klávesnice. Na načítanie nejakého súboru do projektu môžeme použiť funkciu import (file/import/audio...). Naimportovaný súbor bude pridaný do projektu ako nová stopa (viac ďalej).

Základné klávesové skratky pre prehrávanie a nahrávanie

Medzera: play / stop (prehrávanie spustí od začiatku alebo od začiatku označenia)

s: stop

p: pauza

shift + a: play / stop a presuň kurzor (po zastavení touto skratkou sa kurzor presunie na pozíciu, kde bolo prehrávanie zastavené)

1: prehraj jednu sekundu na pozícii kurzora

r: record (nahrávanie do novej stopy)

shift+r: Nahrávanie na koniec existujúcej označenej stopy

Pohyb po audiu

Ak máme v editore nejaké audio dáta (napríklad nahraté pomocou skratky r), môžeme s nimi pracovať podobne ako v iných editoroch. V rámci audia sa môžeme pohybovať kurzorom. Na to slúžia nasledujúce skratky.

pri zastavenom prehrávaní:

Počas prehrávania:

Po aktivovaní prehrávania sa vždy prehráva od pozície kurzora (alebo od začiatku označenia - viac ďalej)

Označovanie

Aby sme mohli pracovať s konkrétnymi úsekmi audia, potrebujeme časť nejakým spôsobom označiť. Najjednoduchší spôsob je označovanie počas prehrávania. Označenie môžeme chápať ako dva body (začiatok a koniec označenia), ktoré "ukladáme" na nejaké miesta v audiu. Môžeme ich vložiť počas prehrávania tak, že:

Teraz sa po stlačení play prehrá už len označená časť audia. Hranice označenia môžeme posúvať. Ak chceme označenie rozširovať, použijeme šípky v kombinácii so shiftom (pozor, nie počas prehrávania):

Na zužovanie označenia použijeme opäť šípky, tentokrát však v kombinácii s ctrl+shift:

Označenie môžeme zrušiť stlačením:

S označeným úsekom môžeme vykonávať štandardné operácie (mazať: del, kopírovať: ctrl+c, strihať: ctrl+x, aplikovať efekty...). Celkom zaujímavá funkcia, ktorú môžeme využiť pri práci s označenými úsekmi, sa dá vyvolať skratkou c (cut preview). Po jej aktivovaní sa prehrá jedna sekunda pred a jedna po aktuálnom označení. Môžeme si teda vypočuť, ako bude nahrávka vyzerať (konkrétne spoj) po vymazaní nejakého úseku. Dĺžka prehraného úseku pred a po úseku sa dá nastaviť (viac ďalej).

Ďalšie časti hlavného okna

Na označovanie môžeme použiť aj políčka, do ktorých možno zadať čas začiatku a konca, resp. čas začiatku a trvania označenia. K týmto políčkam (ale aj k ďalším ovládacím prvkom) sa dostaneme klávesovou skratkou ctrl+f6, resp. ctrl+shift+f6 (v opačnom poradí). Hlavné okno teda pozostáva z troch častí, medzi ktorými sa možno prepínať spomínanou skratkou. Prvá obsahuje tabuľku so stopami.

na druhej sa nachádzajú tieto ovládacie prvky (menované v poradí tabulátora):

Tretia časť okna obsahuje aj (opísané sú len tie zaujímavé) nasledujúce prvky (opäť v poradí tabulátora):

Viac o stopách

Práca so stopami sa môže z nasledujúceho opisu javiť čitateľovi trochu komplikovaná. Nech sa však nedá odradiť a nech experimentuje. Projekt môže obsahovať aj viacero stôp. Tie môžeme pridávať viacerými spôsobmi:

Vyskúšajme si do projektu naimportovať niekoľko (aspoň tri) wav súborov z priečinka c:\windows\media. Po dokončení importu (že už neprebieha, sa dozvieme na stavovom riadku) nám v projekte pribudne niekoľko stôp. Ak teraz aktivujeme prehrávanie, prehrajú sa všetky stopy naraz. Stopy sa teda nechápu ako "idúce za sebou", ale sú to akési paralelné prvky, ktoré môžeme posúvať v čase. Môžeme teda docieliť napríklad aj to, aby sa druhá stopa prehrala až po skončení prvej. V zozname stôp sa pohybujeme hornou a dolnou šípkou. Stopa môže byť označená alebo neoznačená. Stav označenia meníme tak, že na príslušnej stope stlačíme enter. Ak je stopa označená, čítač obrazovky to oznamuje slovami "select on". Označenie stopy má pri práci s viacerými stopami tento význam:

Takmer všetky funkcie na prácu s viacerými stopami sú v ponuke tracks:

Ďalšie položky tejto ponuky si zatiaľ nevšímajme.

Každej stope (teraz už nie označenej, ale takej, ktorá je práve vybratá v zozname stôp) môžeme nastaviť aj niekoľko užitočných parametrov. Na prístup k nim slúžia tieto skratky:

Zaujímavé funkcie na prácu v stopách (konkrétne v jednej označenej) možno nájsť aj v ponuke edit/select a edit/move cursor (ich význam je intuitívne zrejmý, a preto ich zmapovanie prenechávame láskavému čitateľovi).

Label track

Okrem štandardných mono a stereo audio stôp je celkom zaujímavá aj stopa s názvom Label track. Do tejto stopy možno vkladať pomenované "záložky", ktoré môžu ukazovať na konkrétne miesto v nahrávke, respektíve môžu poslúžiť na zapamätanie si označenia. Položky na pridávanie záložiek sú opäť v ponuke track:

Rôzne

V tejto časti vypichneme ďalšie funkcie editora, ktoré sa nám môžu pri práci so zvukom hodiť. Ako už bolo spomenuté, Audacity pracuje s projektmi. Nám sa však isto hodí možnosť exportovať práve vyrobený projekt do zvukového súboru, ktorý budeme môcť prehrať v akomkoľvek prehrávači. Funkcie, ktorými môžeme export realizovať, nájdeme v ponuke file:

Menu file ešte obsahuje aj tieto zaujímavé položky:

kontextová ponuka vyvolaná na konkrétnej stope (okrem tlačidla kontextového menu funguje aj shift+m) obsahuje okrem spomínaných aj tieto zaujímavé položky:

V ponuke edit za zmienku určite stoja tieto položky:

Ponuka generate obsahuje funkcie na generovanie rôznych efektov, ticha... Okrem exotických názvov jednotlivých položiek by nemala ničím prekvapiť, po troche experimentovania sa čitateľ isto zorientuje.

Ponuka effect obsahuje efekty. Sú to funkcie, ktoré umožňujú vykonať nejaké zmeny na audiu. Opäť nebudeme čitateľa oberať o radosť z poznávania prostredníctvom experimentov. Pozornosť však isto treba venovať funkcii normalize. Tá umožňuje upraviť hlasitosť nahrávky na určitú úroveň. Pri práci s viacstopými nahrávkami je vhodné nastaviť na začiatku všetkým nahrávkam rovnakú hlasitosť a ich výsledný pomer hlasitostí potom dolaďovať pomocou upravovania gain jednotlivých stôp. Dialóg normalize (označme časť audia, ktorú chceme normalizovať a vyvolajme funkciu normalize) obsahuje nasledujúce položky:

Podobnú funkcionalitu ako normalize ponúka aj dialóg amplify. Jeho vyvolaním však zbehne aj analýza označeného audia a v editačnom políčku "amplification (db)" bude zapísaná hodnota, o ktorú musíme aktuálnu hlasitosť upraviť, aby sme dostali hodnotu zapísanú v políčku "new peak amplitude (db)". Túto funkciu môžme teda okrem normalizácie použiť napríklad aj na nastavovanie hlasitosti mikrofónu. Teda skusmo si nahráme krátku ukážku, funkciou amplify pozrieme, akú má nahrávka hlasitosť a následne upravíme hlasitosť mikrofónu tak, aby sme boli spokojní.

nasleduje zoznam niektorých zaujímavých položiek ponuky effect s veľmi stručným popisom:

Ponuka analyze obsahuje funkcie slúžiace na analýzu označeného audia. Za preskúmanie určite stoja funkcie:

Nastavenia

V tejto časti sú opísané užitočné nastavenia, ktoré možno vykonať v dialógu preferences (ponuka edit skratka ctrl+p). Dialóg obsahuje viacero "záložiek", ktoré si vyberáme v strome so záložkami (je to jediný strom v okne). Po prvkoch vybratej záložky sa pohybujeme štandardnými skratkami.

Devices

Playback

Recording

Quality

Import / export

Interface

Tracks

Keyboard

Záložka obsahuje zoznam akcií, ktorým sa dajú definovať klávesové skratky. V tomto zozname môžeme skratky aj meniť (pozri ostatné tlačidlá na záložke)

Praktické príklady

príklad 1

Pokúsmesa teraz vyrobiť jednoduchú stereo scénku podľa týchto požiadaviek:

 1. Do nového projektu v Audacity naimportujme súbor demo.mp3. Zo začiatku odstrihnime (označme a vymažme) text "demojeden bodka", ten tam nechceme
 2. Celé audio znormalizujme na 0.0 db:
  • v menu effect stlačme normalize a do editačného poľa nastavme 0.0
 3. Ďalej by sme potrebovali vyrobiť zo stopy, ktorú máme v projekte, stereo stopu (všimnite si v kontextovom menu stopy, že je začiarknuté "mono"):
  • označme stopu a zduplikujme ju (najprv sa enterom uistime, že je označená a potom stlačme ctrl+d alebo aktivujme duplicate v menu edit)
  • teraz máme v projekte dve stopy. Nastavme sa na tú vrchnú a v kontextovom menu stlačme "make stereo track", čím zostane v projekte opäť jedna stopa, ale bude stereo. Oba kanály sú rovnaké.
 4. Chceme rečníkov rozdeliť tak, aby bol nakupujúci vľavo a predávajúci vpravo. Urobíme to tak, že najprv ich "rozhádžeme" do dvoch stôp a tie stopy potom umiestnime do strán. Zduplikujme teda opäť stopu tak, aby sme mali v projekte dve stereo stopy (stlačme ctrl+d). Aby bola naša práca prehľadnejšia, premenujme si stopy tak, že prvú pomenujme kupujúci a druhú predávajúci (nastavme sa na stopu a v kontextovej ponuke aktivujme položku "name" a napíšme názov). Všimnite si, že ak si teraz stopy prehráme, je nahrávka mierne prekričaná. Je to spôsobené tým, že sila nahrávok sa "sčítava".
 5. Teraz potrebujeme v stope kupujúci vypnúť všetky hlášky predávajúceho a naopak, v stope predávajúci zase umlčať kupujúceho. Pozor, v stopách nemôžeme mazať, pretože potom sa budú skracovať a to nechceme. Namiesto mazania budeme príslušné časti stôp premazávať tichom.
  • označme prvú hlášku (pozdrav kupujúceho), použime skratky [ a ] počas prehrávania a označenie potom dolaďme posúvaním hraníc
  • odznačme stopu kupujúci a označme stopu predávajúci
  • teraz pracujeme len s audiom v stope predávajúci. Stlačme edit/silence (skratka ctrl+l), čím označenú časť v označenej stope premažeme tichom
  • potom stlačme pravú šípku, čím presunieme kurzor za aktuálne označenie, teda na začiatok druhej hlášky
  • opäť označme hlášku (dobrý, prajete si?) a tentokrát odznačme stopu predávajúci a označme stopu kupujúci a nakoniec opäť aktivujeme funkciu silence. Tentokrát sme prepísali tichom hlášku predávajúceho v stope kupujúci
  • takýmto spôsobom pokračujme až do konca dialógu. Po skončení sme dosiahli, že máme v prvej stope na správnych miestach z hľadiska času hlášky kupujúceho a v druhej zase hlášky predávajúceho. Akk teraz dáme play a rozdelenie sme urobili správne, tak nebude žiadna časť nahrávky prekričaná. Vyskúšajte si prehrať stopy aj sólo.
 6. Teraz chceme stopy upraviť tak, aby sme prvú počuli sprava a druhú zľava. Urobíme to tak, že obe stopy rozdelíme na kanály (budeme mať teda štyri stopy) a potom o tri milisekundy posunieme druhú a tretiu stopu, teda pravý kanál kupujúceho a ľavý kanál predávajúceho, čím dosiahneme to, čo chceme
  • nastavme sa na prvú stopu a v kontextovom menu aktivujme funkciu "split stereo track", čím sa stopa rozdvojí a v dvoch stopách budeme mať samostatné kanály. To isté vykonajme aj so stopou predávajúceho. Nenechajte sa zmiasť názvami druhej a štvrtej stopy, sú pomenované ako pôvodné súbory, ktoré sme importovali
  • pomocou ctrl+f6 sa prepnime do políčka, kam môžeme zadať začiatok označenia (selection start) a nastavme 00:00:00.003, teda tri milisekundy
  • vráťme sa do tabuľky so stopami (ctrl+shift+f6) (v prípade, že skratka nezaberá, prepnite sa najprv tabulátorom na prepínač a skúste skratku potom, pravdepodobne máte verziu s chybou) a označme stopy, ktoré chceme posunúť, teda druhú a tretiu. Uistime sa, že prvá a štvrtá stopa nie je označená
  • Teraz označené stopy presuňme na pozíciu začiatku označenia (tracks/align tracks/align with selection start)
  • Zlúčme stereo stopy do jednej (postupne vyvolajme na prvej a tretej stope funkciu make stereo track) a vyskúšajme si dialóg od začiatku (najprv stlačme home, uvedomte si, že kurzor je stále na tretej milisekunde nahrávky) prehrať. Ak sme nikde neurobili chybu, dialóg by mal byť stereo.
 7. Už nám treba vyrobiť len zvonenie. Naimportujme teda do projektu požadovaný súbor ringin.wav. Ten obsahuje jedno zazvonenie a nám by sa viac páčilo vyzváňanie. Takže na koniec stopy dogenerujeme trochu ticha (napríklad sekundu) a potom túto stopu niekoľkokrát nakopírujeme tak, aby sme v nej mali vyzváňanie
  • označme stopu, do ktorej sme naimportovali zvonenie a uistime sa, že žiadna iná označená nie je. Nastavme jej príznak solo, aby sme dočasne umlčali ostatné (nech nás pri experimentovaní nerušia)
  • presuňme kurzor na koniec označenej stopy (uvedomte si, že kurzor nepresúvame endom na koniec nahrávky, teda koniec najdlhšej stopy, ale na koniec označenej stopy) buď príkazom edit/move cursor/to track end, alebo jeho klávesovou skratkou k
  • pomocou generate/silence vygenerujme sekundu ticha. Tá bude umiestnená do označenej stopy na pozíciu kurzora, teda na koniec našej stopy so zvonením. Do políčka v dialógu nastavte jednu sekundu a stlačte enter. Políčko je trochu neštandardné, po cifrách sa prepínajte pravou a ľavou šípkou a hodnoty meňte hornou a dolnou šípkou. Zadávanie tvaru času generovania môžete aj zmeniť. Ak sa vám napríklad lepšie pracuje s políčkom, ktoré slúži na zadávanie začiatku označenia, tak na políčku pri generovaní ticha stlačte kontextové menu a prestavte si jeho tvar
  • teraz označme obsah celej označenej stopy (napríklad tak, že sa skratkou j presunieme na začiatok a potom stlačíme shift+k, čo je označenie od kurzora do konca stopy) a obsah okopírujme do schránky
  • presuňme sa na koniec stopy (k) a vložme obsah zo schránky. Tento krok ešte zopakujme, aby nám telefón zazvonil aspoň trikrát
  • teraz zvonenie upravme, aby prichádzalo sprava. Postupujme rovnako, ako keď sme upravovali rečníkov, ibaže tentokrát posúvame iba jednu stopu (zvonenie bolo opäť mono, takže musíme vyrobiť najprv stereo stopu). Aby obchod zvukom pôsobil "rozľahlo", môžeme pravú stopu posunúť napríklad až o 5 milisekúnd.
 8. Na záver upravme gain zvoniacej stopy tak, aby bola potichu (prichádza z diaľky). Stlačme teda na stope shift+g a nastavme napríklad -14 percent. Zvoniacu stopu môžeme napríklad celú trochu posunúť v čase, aby sa vyzváňanie začalo až niekedy v strede dialógu.

Príklad 2

Stojíme pri horskej ceste po pri ktorej tečie potok. Potok je trochu ďalej od cesty a po ceste chodia autá. Niektoré z ľava do prava, iné naopak. Niektoré chodia rýchlejšie ako ostatné. Po krátkom čase (povedzme po piatich autách) prichádza prekvapenie, pretože z ľava do prava prechádza kôň. Ešte v čase keď je po našej ľavej ruke, si ho fotí fotograf, ktorý stojí napravo od nás.

Všetky potrebné zvuky nájdete v tomto súbore.

Príklad nebudeme opisovať podrobne, pretože mnohé sa dá urobiť rovnako ako v tom predchádzajúcom. Na niektoré veci sa však predsa len pozrieme trošku detailnejšie:

Príklad 3

Pomerne častou potrebou pri vytváraní zvukových montáží je podmaz. Nástroje na postupné upravovanie hlasitosti nahrávky bez zásahu do audia sú v audacity žiaľ neprístupné, my sa pre to musíme uchýliť k úprave samotného audia, napríklad úprave podmazovej stopy. Použiť na to môžme plugin Parametric Linear Envelope, ktorý je súčasťou portable verzie umiestnenej na tejto stránke. Ak však chcete používať vlastnú inštaláciu, môžete si plugin stiahnúť a nakopírovať do priečinka plugins vašej inštalácie programu.

Použitie pluginu je jednoduché:

Príklad 4

Možno sa vám občas stáva, že si chcete vypočuť reláciu z archívu SRO, ale radi by ste preskakovať pesničky. Napríklad taká nočná piramída býva často zaujímavá, no mne sa celkom páči možnosť "prebehnúť" ju na ceste vo vlaku bez pesničiek.

Skúsme si teda stiahnúť napríklad tú prelinkovanú vyššie a zbaviť sa pesničiek. Nasleduje jeden z možných postupov, ktorý vyzerá trošku divoko. Ja vás budem v snahe zatajiť, že sa mi nepodarilo vymyslieť lepší presviedšať, že je taký pre to, aby sme si vyskúšali použitie väčšieho množstva funkcií, vám sa možno podarí vymyslieť aj elegantnejší.

Najprv stručný slovný popis:

Naším cieľom bude vyznačiť pomocou region labelov (region label je taký label, ktorý neobsahuje len informáciu o pozícii v konkrétnom zvuku, ale vyznačenie nejakej časti tracku) všetko také audio, ktoré obsahuje hovorené slovo a nie hudbu. Následne urobíme hromadný export všetkých takýchto labelov tak, aby bol každý v samostatnom súbore.

Drobnou komplikáciou pri riešení tohoto problému je nájsť spôsob, ako čo najmenej prácne vyznačiť "hovorené" úseky nahrávky. Využijeme na to trik z kategórie "hovorím A, robím B, myslím C a správne je D" a všetko hovorené slovo odstránime, alebo presnejšie nahradíme tichom.

Následne "olabelujeme" všetkú hudbu, tichom premazanú reč obnovíme a hudbu premažeme tichom. Potom (za predpokladu, že sme sa ešte nezbláznili) olabelujeme hovorené slovo, aby sme ho mohli pohodlne exportovať do samostatných súborov.

 1. Stiahnutú piramídu si otvorme v Audacity
 2. Jeden celkom rozumný spôsob, ako odlíšiť hovorenú reč od hudby je hlasitosť. Ak si skusmo pomocou funkcie amplify porovnáme hlasitosť nejakého kúska hudby a nejakého kúska hovoreného slova, zistíme, že sa vďaka tomu, že sa v rádiách používa kompresia dynamiky príliš nelíšia. Skúsme ale použiť efekt "vocal remover (for center paned vocals)". Pre tento krát môžme odstrániť celé spektrum (druhý parameter), verím však, že zvedavci prahnúci po lepších výsledkoch sa dôkladne pozabávajú aj s možnosťou odstraňovania časti spektra a porovnajme hlasitosti potom. S potešením zistíme, že hlasitosť hovoreného slova je v porovnaní s tým, čo zostalo z hudby veľmi slabá a teda môžme začať čarovať.
 3. V ďalšom kroku sa pokúsime vyznačiť pomocou region labelov všetku hudbu (ideálne by bolo, keby sme vyznačili ticho, s hudbou je to však vďaka tomu, ako sú navrhnuté pluginy silence finder a sound finder v menu analyze podstatne jednoduchšie). Vyvolajme teda funkciu sound finder, z ponuky analyze a navrhnime vhodný prah pre ticho. Ak si pomocou funkcie amplify zmeriame o koľko by bolo treba zhlasniť hovorené slovo, aby bolo na maxime a porovnáme to so zhlasnením hudby, zistíme, že všetko čo je pod 12 DB možno bezpečne označiť za ticho. Uvedomme si, že to čo budeme chápať ako hudbu neskôr vymažeme. Pravdepodobne je pre nás lepšie nastaviť prah pre ticho bližšie k hudbe a radšej riskovať, že nám vo "výbere" prežije nejaká pesnička, ako to, že zahodíme aj nejaké hovorené slovo. Parameter "Treat audio below this level as silence [ -dB]" teda nastavme na 12. Hodnotu "Minimum duration of silence between sounds [seconds]" nastavme na 5 sekúnd, nech máme istotu, že krátke tichá v pesničkách sa neidentifikujú ako zmysluplné. Ostatné parametre sú verím intuitívne zrejmé a tvrdím nepodstatné, takže sa s nimi teraz nebudeme zaoberať.
 4. Po dobehnutí funkcie z predchádzajúceho kroku nám v projekte pribudol tzv label track. Štandardná práca s ním je v audacity zo slepeckého hľadiska trošku nafigu, my však môžeme použiť položku "edit labels" v ponuke tracks, v ktorej si môžeme labely prezerať a editovať v tabuľke. Ak by ste si chceli na nejaký label skočiť, stačí dať na jeho riadku enter. Ak máte v label tracku priveľa labelov (počet ktorý hlási NVDA vydeľte číslom 4, pretože nvda nehlási počet labelov, ale počet buniek v tabuľke, v ktorej sú každému labelu venované 4 bunky) , potom to znamená, že "hudba" bude príliš kúskovaná a asi bude lepšie pohrať sa s prahom ticha.
 5. Teraz máme olabelované pesničky. V ďalšom kroku potrebujeme obnoviť "poničené" hovorené slovo a potom premazať pesničky tichom. Skôr ako teda použijeme undo si uložíme labely, pretože undo nám zničí aj labely. V ponuke file teda exportnite labely do súboru a potom niekoľkokrát použite undo, aby sme vrátili nahrávku do pôvodného stavu.
 6. Nahrávka je opravená a my si môžeme načítať exportnuté labely, čím opätovne označíme všetky pesničky. Použime teda funkciu "import labels" v podponuke import ponuky file.
 7. Teraz označme všetko audio v projekte, a položkou "silence audio" v podponuke "labelled regions" ponuky "edit" premažme všetko olabelované audio tichom.
 8. a sme takmer vo finále. Stačí už len odstrániť zbytočný label track, opätovne použiť funkciu na hľadanie audia a potom v ponuke file využiť funkciu export multiple na to, aby sme vyexportovali do samostatného súboru všetky nájdené zvuky.

Poznámka: Táto metóda nieje dokonalá, vyššie uvedené parametre zosekali piramídu na jednu hodinu a 14 minút. V tom sú ale aj správy, počasie a dopravný servis, ktoré sa dajú vďaka tomu, že máme každé hovorené slovo v samostatnom súbore pohodlne preskočiť a teda človek pri počúvaní takto upravenej piramídy nemusí počúvať ani tie. Prežili aj fragmenty nejakých pesničiek, ktoré sa dajú takisto jednoducho preskočiť.

odkazy.

Autorom pôvodného textu je Peter Lecký, pre verziu 1.3.12 upravil Marek Macko, Pre verziu 2.0 upravil Peter Lecký